Вижницька районна організація профспілки працівників освіти і науки
                                 Офіційний сайт
Корисні посилання
   
Vyzhnytsya 4 °C
Berehomet -4 °C
Vashkivtsi -4 °C
Chernivtsi 8 °C
  26.01.2015 Wetter Ostsee

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  ВИЖНИЦЬКУ РАЙОННУ ОРГАНІАЗЦІЮ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ

І.Загальні положення

1.1. Районна  організація профспілки є добровільним об'єднанням первинних профспілкових організацій галузевої профспілки, що діє на території району.

1.2. Районна  організація профспілки утворюється на установчій конференції представників первинних профспілкових організацій, які діють на відповідній території, на підставі рішень їх органів. Рішення про скликання конференції, норму представництва і порядок обрання делегатів приймається вищим за рівнем органом профспілки або організаційним комітетом з її проведення, утвореним первинними профспілковими організаціями.

Про рішення установчої конференції повідомляється вищому за рівнем органу профспілки.

1.3.  На підставі рішення територіальної організації галузевої профспілки (обласної)  про входження районної до її складу районна організація профспілки повідомляє відповідний орган юстиції про належність Профспілки працівників освіти і науки.

1.4. Районна   організація профспілки керується у своїй діяльності Конституцією, Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", законодавством України, статутом профспілки, Положенням про районну організацію профспілки, затвердженим керівним органом профспілки, та рішеннями вищих за рівнем органів профспілки.

1.5.   Районна організація профспілки здійснює свої повноваження і бере на себе зобов'язання через свій виборний орган (комітет, презедію).

1.6.     Районна організація профспілки незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців,

і

інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

1.7.   Районна організація профспілки будує відносини з органами державної влади, місцевого самоврядування, роботодавцями на принципах соціального партнерства, самостійності, рівності, взаєморозуміння, гласності та законності.

1.8.  Районна організація профспілки організовує свою роботу з метою об'єднання й координації спільних дій первинних профспілкових організацій щодо представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, у роботодавців та їх об'єднаннях у межах повноважень, передбачених Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", статутом Профспілки з урахуванням рішень вищих за рівнем органів профспілки, визначає напрями своєї діяльності.

2. Органи районної організації профспілки

2.1.Органами районної організації профспілки є:

2.1.1   конференція;

2.1.2   комітет (далі - виборний орган);

2.1.3   президія, виконавчий комітет (далі - президія).

2.2.    Вищим органом районної організації профспілки є конференція, яка скликається не рідше одного разу на 5 років.

Конференція скликається виборним органом. Про дату проведення й порядок денний конференції оголошується в терміни, визначені статутом Профспілки. Норма представництва та порядок виборів делегатів на конференцію встановлюються виборним органом.

2.3.  Конференція є правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менш як 2/3 обраних делегатів.

2.4.  Рішення конференції приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на її засіданні, за умови наявності кворуму, крім рішення стосовно ліквідації чи реорганізації районної організації профспілки, яке приймається двома третинами загальної кількості делегатів, обраних на конференцію, або в інших випадках, передбачених статутом профспілки.

2.5.  Позачергова конференція скликається за ініціативою виборного органу або на вимогу не менше 1/3 членів профспілки чи організацій, які об'єднуються районною організацією, чи за пропозицією вищого за рівнем виборного органу профспілки.

 2.6 Конференція:

2.6.1. Визначає основні напрями діяльності районної організації, в межах повноважень, передбачених Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", інших повноважень, визначених законодавством України, статутних завдань профспілки, рішень вищих за рівнем профспілкових органів;

2.6.2.  Заслуховує повідомлення мандатної комісії про повноваження делегатів конференції, делегованих членів виборного органу, приймає відповідні рішення;

2.6.3.Заслуховує звіт про діяльність виборного органу, дає оцінку його роботі;

2.6.3.  Обирає (формує) виборний орган, делегатів на конференцію вищої за рівнем організації профспілки, делегує представників до складу її керівних органів, якщо це передбачено статутом;

2.6.5. Обирає голову районної організації, визначає його повноваження. Голова районної організації очолює відповідний виборний орган, керує його роботою. За пропозицією голови обирається його заступник;

2.6.6. Приймає рішення з питань, пов'язаних із здійсненням права власності на майно районної організації профспілки;

2.6.7.       Розглядає інші питання діяльності районної організації, передбачені статутом профспілки;

2.6.8. Має право делегувати виборному органу окремі повноваження для вирішення питань, що належать до компетенції конференції.

2.7. У період між конференціями роботу районної організації профспілки організовує виборний орган - районний комітет, який обирається (формується) конференцією.

2.8.          Засідання виборного органу (районного комітету) проводяться в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік, якщо інше не передбачено статутом профспілки.

Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виборного органу.

2.9.  Рішення районного комітету приймаються більшістю голосів присутніх членів виборного органу за умови наявності кворуму. Форму голосування (відкрите, таємне) визначає виборний орган.

2.10.  Виборний орган підзвітний конференції та вищому за рівнем органу профспілки.

2.11.   Виборний орган:

2.11.1.Спрямовує роботу первинних профспілкових організацій на виконання статутних завдань профспілки, рішень вищих за рівнем її органів та конференції районної організації профспілки;

2.11.2.   Визначає основні напрями діяльності організації на поточний період, виходячи з статутних положень профспілки, рішень її вищих за рівнем органів та конференції районної організації;

2.11.3.   Приймає рішення про скликання конференції;

2.11.4.  Визначає дату, затверджує порядок денний конференції, встановлює норму представництва і порядок виборів делегатів, розглядає проекти документів, що вносяться на розгляд конференції;

2.11.5.  Визначає позицію профспілкових організацій при веденні колективних переговорів та основні пропозиції щодо змісту регіональної угоди, надає допомогу первинним організаціям в укладанні колективних договорів;

2.11.6. 3аслуховує інформації про роботу президії, голови, дає оцінку їхній діяльності;

2.11.7. 3аслуховує інформації керівників первинних профспілкових організацій про виконання рішень вищих органів профспілки та районної організації профспілки;

2.11.8. Розглядає та затверджує бюджет або кошторис районної організації профспілки;

2.11.9.     Скасовує рішення нижчих за рівнем профспілкових органів, прийняті з порушенням законодавства України, статуту профспілки та рішень її органів, якщо це передбачено статутом профспілки;

2.11.10.      Розглядає питання щодо входження до районної, координаційної ради голів комітетів профспілок;

2.11.11.Організовує масові акції на захист трудових, соціально- економічних прав та інтересів працівників відповідно до законодавства України;

2.11.12. Визначає структуру та затверджує штатний розклад працівників виборного органу районної організації профспілки згідно з статутом профспілки, рішеннями її вищих органів.

2.11.13. Приймає рішення про позбавлення права голосу на засіданнях виборного органу і президії тих первинних профспілкових організацій, які не проводять відрахувань від профвнесків районній організації або сплачують їх у нижчому від встановленого розмірі без поважних причин протягом трьох місяців, якщо це передбачено статутом профспілки або положення про обласну організацію профспілки працівників освіти і науки;

2.11.14 Здійснює інші функції, делеговані йому конференцією, первинними організаціями профспілки;

2.11.15. Може делегувати окремі свої повноваження президії.

2.12.            У період між засіданнями виборного органу постійно діючим органом районної організації профспілки є президія.

2.13.    Президія обирається (формується) із складу виборного органу на період його повноважень на конференції або першому його засіданні.

2.14.    Кількісний склад президії визначається конференцією або виборним органом. До її складу за посадою входять голова виборного органу районної організації профспілки.

2.15.    Засідання президії проводяться в міру необхідності та згідно зі статутом профспілки, але не рідше одного разу на 2 місяці. Засідання вважається правомочним при умові, що в ньому беруть участь більше половини членів президії. Рішення президії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів за умови наявності кворуму.

2.16. Президія:

2.16.1.          Спрямовує свою діяльність на організацію виконання власних та рішень вищих за рівнем органів профспілки, постанов конференції та виборного органу;

2.16.2.   Визначає  тактику дій районної організації профспілки відповідно до поточної суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, рішень вищих за рівнем органів профспілки, готує відповідні пропозиції на розгляд виборного органу, конференції;

2.16.3.  Розглядає  проекти договорів (угод) і дає доручення щодо їх підписання;

2.16.4.     Приймає заяви, звернення до органів державної влади й місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог та пропозицій:

2.16.5.      Скликає засідання виборного органу, вносить пропозиції щодо порядку денного засідання і часу його проведення, розглядає документи, що вносяться на розгляд виборного органу;

2.16.6.      Розглядає питання про прийняття нових первинних організацій до складу профспілки та включає їх до складу районної організації профспілки;

2.16.7.    Приймає рішення про створення й ліквідацію власних підприємств, установ, організацій відповідно до законодавства України, затверджує їх статути, призначає і звільняє їх керівників;

2.16.8.    Забезпечує координацію і єдність дій первинних профспілкових організацій, які входять до складу районної організації;

2.16.9.    Спрямовує дії первинних профспілкових організацій на належний захист прав членів профспілок у сфері державного соціального страхування;

2.16.10.      Організовує виконання профспілкового бюджету, контроль за надходженням відрахувань від профвнесків та їх раціональним використанням;

2.16.11.    Організовує і координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів та активу;

2.16.12.    Організовує контроль за додержанням законодавства про працю, надає членам профспілки правову, матеріальну допомогу. Вносить пропозиції до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення соціально-трудових питань, бере участь у їх розгляді зазначеними органами;

2.16.13.       Вносить пропозиції роботодавцям щодо усунення порушень законодавства про працю, інформує про виявлені порушення органи влади, місцевого самоврядування, прокуратуру;

2.16.14.    Приймає рішення з вимогою про розірвання трудового договору (контракту) з керівниками установ, організацій, якщо вони порушують Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", законодавство про працю, про колективні договори та угоди;

2.16.15.  Організовує та координує роботу з питань культурного обслуговування членів профспілки, розвитку масової фізичної культури і спорту, вживає заходів щодо підтримки закладів культури, оздоровлення й відпочинку, які утримуються роботодавцями та обслуговують найманих працівників галузі, членів їхніх сімей;

2.16.16. Здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального й колективного захисту;

2.16.17.   Координує діяльність первинних профспілкових організацій, контролює виконання ними статутних вимог, сприяє вирішенню конфліктів у профорганізаціях та між ними;

2.16.18.    Організовує роботу щодо проведення звітів і виборів у первинних, районній організаціях профспілки. Виконує інші функції, необхідні для          забезпечення   діяльності районної організації профспілки, якщо вони не належать до виключної компетенції конференції або виборного органу;

2.16.19.     Може делегувати окремі свої повноваження голові виборного органу.

2.17. Голова виборного органу:

2.17.1.       Організовує виконання статутних завдань організації, рішень профспілкових органів і несе відповідальність за їх виконання районною організацією профспілки;

2.17.2.   Без довіреності представляє районну організацію профспілки в органах державної влади й місцевого самоврядування, в суді, організаціях роботодавців, об'єднаннях громадян, в інших організаціях, засобах масової інформації, підписує договори та угоди, здійснює контроль за їх виконанням;

2.17.3.    Організовує надання практичної допомоги первинним профспілковим організаціям у здійсненні статутної діяльності, навчання профактиву, забезпеченні вимог фінансової та статутної дисципліни;

2.17.4.    Скликає президію, організовує підготовку необхідних документів, що вносяться на розгляд конференції, виборного органу, президії;

2.17.5.У межах асигнувань, передбачених бюджетом або кошторисом і визначеною виборним органом чисельністю, приймає на роботу і звільняє з роботи штатних працівників, затверджує їх функціональні

обов'язки, організовує їхню роботу і несе відповідальність за її ефективність;

2.17.6.Розпоряджається коштами районної організації профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом, має право першого підпису на фінансових документах, несе персональну відповідальність за дотримання пггатно-фінансової дисципліни, раціонального використання членських внесків;

2.17.7.3абезпечує своєчасний розгляд листів і скарг членів профспілки, організовує регулярний прийом членів профспілки;

2.17.8.Здійснює контроль за ефективністю використання майна організації, діяльністю створених підприємств, установ та організацій, вносить пропозиції до президії щодо призначення і звільнення їх керівників;

2.17.9.   Головує на засіданнях виборного органу та президії;

2.17.10.  Підписує рішення виборного органу, президії, несе відповідальність за організацію діловодства, достовірність статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищих за рівнем профспілкових органів, за. збереження документів і передачу їх у встановленому порядку до архіву;

2.17.11.     Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності організації, делеговані йому виборним органом, якщо вони не є виключною компетенцією конференції, виборного органу, президії.

2.18. Звільнення з посад голови виборного органу і його заступника за порушення статуту профспілки, неналежне виконання посадових обов'язків проводиться відповідно до норм трудового законодавства за рішенням органу, який їх обрав або за ініціативою вищестоящого профспілкового органу.

Звільнення зазначених осіб у зв'язку зі скороченням посади, тривалою (понад чотири місяці) хворобою, невідповідністю посаді внаслідок стану здоров'я чи недостатньої кваліфікації проводиться за рішенням виборного органу - пленуму райкому профспілки.

Рішення про звільнення цих осіб з інших підстав, у тому числі за власним бажанням, приймається президією.

3. Майно і кошти районної організації профспілки

3.1.Районна організація профспілки має у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

3.2.Кошти районної організації профспілки складаються з відрахувань від профспілкових внесків у розмірах, встановлених статутом профспілки та відповідно до нього виборним профспілковим органом, доходів від господарської діяльності створених нею підприємств, установ, організацій, відрахувань роботодавців на культурно-масову і фізкультурну роботу, добровільних майнових внесків і пожертвувань, інших надходжень, не заборонених законодавством України.

3.3. Кошти та інше майно організації є колективною власністю. Воно не підлягає розподілу між первинними організаціями, членами профспілки і використовується для забезпечення виконання статутних завдань в інтересах організаційних ланок профспілкової організації та об'єднуваних ними членів профспілки і членів їхніх сімей.

3.4.   Районна організація профспілки розпоряджається наявними у неї, коштами згідно з бюджетом (кошторисом), затвердженим конференцією або виборним профспілковим органом з урахуванням статутних вимог та рішень вищих за рівнем органів профспілки.

3.5.    У випадку ліквідації районної організації рішення про використання майна приймає конференція.

4. Права районної організації профспілки як юридичної особи

4.1.    Районна організація профспілки є юридичною особою, має печатку, штамп установленого зразка, бланки та іншу атрибутику, рахунок у банку.

4.2.    Свої повноваження районна організація профспілки здійснює через виборні органи, що діють відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та статуту профспілки.

 Ліквідація, припинення діяльності районної організації профспілки

5.1.   Районна організація профспілки може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації.

5.2.   Рішення про реорганізацію чи ліквідацію районної організації приймається конференцією.

Рішення конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх делегатів конференції за наявності кворуму.

5.3. У випадку прийняття рішення про ліквідацію районної організації профспілки конференція або вищий за рівнем орган профспілки призначає ліквідаційну комісію.

5.4.     Припинення діяльності, ліквідація районної організації як юридичної особи з інших підстав можуть здійснюватись лише за рішенням суду відповідно до законодавства України.

5.5.Ліквідація районної організації профспілки не тягне за собою припинення діяльності первинних профспілкових організацій, які входять до її складу, які продовжують своє функціонування, як організаційні ланки вищестоящої профспілкової організації - Чернівецького обласного комітету профспілки працівників освіти і науки.